Bypresten > Om Bypresten > Historie

.

Sett farge på hverdagen: del godene.

Arbeidet ble rettet  inn mot det etablerte rusmiljøet i Sandnes. Denne målgruppen består av personer som har fått sine hverdager og livstilværelse dominert av rus og rusmidler.                                   

Det var et mål at bypresten ikke skulle gå inn og konkurrere med eksisterende arbeid i rusfeltet, men lete etter hullene i systemet, og samhandle med  eksisterende tiltak, både de offentlige så vel som virksomheter drevet av frivillige instanser.

Det ble snart klart at det var en mangel på oppsøkende virksomhet på gata, og i bybildet for øvrig, og dette ble byprestens store utfordring, og spesielle virkeområde i årene videre. Gata, «benken» på ruten, og de ulike kafe-tilbud for de rusavhengige, ble viktige arena’er for bypresten, etter hvert utvidet med husbesøk, fengselsbesøk, sykebesøk med mer.                                         

Disse forskjellige tilbudene ble verdifulle tilbud for folk som sliter med rusproblematikk, men åpnet samtidig for mulighet for samtaler. Samtalen har utviklet seg til å ble en kjerneverdi i byprestens hverdag, det å kunne dele litt av sine livshistorier, og reflektere sammen om viktige omstendigheter i livet, i trygghet på prestens taushetsplikt, er en bærebjelke i byprestenes funksjon.

Høsten 2003 startet bypresten opp med miljøkvelder for folk som gikk i LAR-behandling. Dette ble etter hvert utvidet med volleyballtreninger, turer, konserter, kjørehjelp ved flytting m.m. Noen av disse tingene er fremdeles sentrale tiltak i byprestens hverdag, mens andre av disse tiltakene er overtatt og videreutviklet da Crux Oppfølgingssenter ble startet opp i 2006                                

I 2006 begynte Ingeborg Erikstein Krager som byprest med spesielt sikte på kvinnene i miljøet. Det var et viktig anliggende for bypresten at det kunne være tilbud om kontakt med prester av begge kjønn. For en del kvinner kjennes det tryggere å samtale med en annen kvinne om forhold i sine liv, noen menn synes også det er enklere å snakke med en kvinne enn med en mann.                                                                                                                                                         

Det ble naturlig å utvikle noen tilbud spesielt for kvinner, hvor kvinner kunne prate sammen, gjøre ting sammen, være sammen, som kvinner.

Sandnes kommune har vist aktiv interesse og velvilje for arbeidet og gikk derfor inn og dekket en av stillingene fra og med 2005. Allerede fra 2003 ble det utviklet et godt samarbeid med sosialkontor og kommunens ulike tiltak i rusfeltet. Ved sin nærhet til det daglige ruslivet, kunne byprestene ofte bidra til nærmere kontakt med hjelpeapparatet for øvrig, være en slags brobygger og medvandrer inn mot de ulike tiltak som kommunen administrerte.

I august 2008 startet Øyvind Justnes Andersen som den tredje bypresten i full stilling. Han hadde allerede i flere år hatt en funksjon på å samle inn penger til Byprestens virksomhet , og har ansvar for gatemagasinet ASFALT i Sandnes og Jærregionen

Historikk

  • Nærvær – Den norske kirkes arbeid blant rusavhengige i Sandnes - ble startet opp i 2003 av Sandnes kirkelige fellesråd på initiativ fra Rune Skøyen. Han begynte samme år inn i stillingen som byprest 
  • Arbeidet ble retter inn mot det etablerte rusmiljøet i Sandnes

  • I 2006 begynte Ingeborg Erikstein Krager som byprest med spesielt sikte på kvinnene i miljøet

  • Sandnes kommune har vist aktiv interesse og velvilje for arbeidet og gikk derfor inn og dekket en av stillingene fra og med 2005

  • I august 2008 startet Øyvind Justnes Andersen som den tredje bypresten og har ansvar for gatemagasinet ASFALT i Sandnes og Jærregionen