Bypresten > Om Bypresten > Organisering

Organisering

Bypresten er organisert under Kirkelig Fellesråd i Sandnes, som menighetenes arbeid i rusmiljøet i Sandnes.

Fellesrådet er det overordnede organ for arbeidet, med arbeidsgiveransvaret for de ansatte i virksomheten. Byprestene er selv ansvarlig for prioriteringer og arbeidsform de til enhver tid finner hensiktsmessig, og rapporterer til Kirkevergen og Fellesrådet.

Alle 3 byprester har sitt hovedfokus på mennesker som sliter med rusproblematikk, på kontakt og oppfølging, med samtaler og aktiviteter av varierende art, men noen ansvars-funksjoner er fordelt:

  • en av prestene har det overordnede daglige ansvar for virksomheten,
  • en av prestene har et særskilt fokus på kvinner i rus, og 
  • en av prestene har et særskilt ansvar for å skaffe økonomiske midler til virksomheten, samt for arbeidsrettede tiltak, som i praksis er salgskontor for Gatemagasinet Asfalt.

Fra starten av var noen fondsmidler som Fellesrådet disponerte, satt som sikkerhet for arbeidet, men det var et mål å etablere en virksomhet som var selvfinansierende.

Idag gir Sandnes kommune, som en del av en større dugnad,  et tilskudd til en stilling, mens øvrige lønns- og driftsmidler (ca 75%) samles inn av byprestene selv. Budsjettrammen for Bypresten er i 2013 på ca 2,4 millioner. Dette beløpet dekker personalkostnader, så vel som kontorleie, drift av biler, og et varierende utvalg av aktiviteter.

De siste årene har virksomheten gått rundt mht det økonomiske, takket være tilskudd fra overordnede statlige midler, f eks fra NAV, og tilskudd og gaver fra næringslivet, fra forskjellige foreninger, fra menigheter, og fra privatpersoner.

Viktige inntektskilder gjennom flere år har eksempelvis vært Vågen vgs (tidligere Lundehaugen vgs) med sine årlige forestillinger i Sandnes kulturhus; samt et årlig lotteri hvor næringslivet og privatpersoner bidrar med gevinster, og loddsalg og loddkjøp!